Legal Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.flashmagazine.be
Flashmagazine.be werkt de inhoud van de website continu bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Flashmagazine.be geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Flashmagazine.be biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Informatie van derden, producten en diensten
Op Flashmagazine.be kunnen berichten van allerlei aard (posts, tips en tricks, boodschappen, redactionele artikels, ..) van derden opgenomen worden. Flashmagazine.be behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Flashmagazine.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Flashmagazine.be (InterMedia NV) niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of ander materiaal geplaatst door derden vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op Flashmagazine.be, verbindt u er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s, …) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding, …), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Flashmagazine.be (InterMedia NV) tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op Flashmagazine.be geplaatst heeft.

Op de website van Flashmagazine.be staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Flashmagazine.be niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen
Flashmagazine.be zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Flashmagazine.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar website. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van InterMedia.