Privacy & Cookiebeleid

INTERMEDIA respecteert je privacy en al je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EY 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In onze Privacyverklaring wordt in meer detail uiteengezet hoe InterMedia met dergelijke gegevens omgaat. Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, de website en de nieuwsbrief van InterMedia.

Algemeen
Over InterMedia.be
InterMedia is een uitgeverij van huis-aan-huisbladen (Flash, Publiek, Inuwgemeente, MAXzine en het online lifestyle platform flashmagazine.be). Ook grafisch design, drukwerk en huis-aan-huisbedeling zijn diensten waarvoor je terecht kan bij InterMedia. InterMedia heeft als doel de regionale en lokale ondernemer te begeleiden in de wereld van off- en online communicatie.

Gegevens InterMedia
Schoebroekstraat 50
3583 Beringen
BTW BE0437.876.509
Telefoon: +32 (0)11 76 77 18
E-mail: info@intermedia.be

Verwerking persoonsgegevens
InterMedia verwerkt persoonsgegevens van jou als klant doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Er worden geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens bijgehouden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Bedrijfsgegevens
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Beantwoorden van vragen die via het antwoordformulier worden ingediend
  • Telefonisch contact i.v.m. opvolging offertes en/of verkoopcontracten
  • Facturatie van onze diensten
  • Administratieve opvolging
  • Verzenden van nieuwsbrieven

Bewaartermijn
InterMedia zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren we een termijn van 3 jaar na laatste contact geïnitieerd door de klant/prospect.

Delen met derden
InterMedia verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluit Flashmagazine een verwerkingsovereenkomst (conform de regelgeving omtrent AVG) om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rol InterMedia
InterMedia verwerkt gegevens van haar klanten en is voor die gegevensverwerking verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In sommige gevallen zal InterMedia op zijn beurt ook persoonsgegevens gaan verwerken, verzameld en aangereikt door haar klanten in functie van een opdracht. In deze relatie is InterMedia de verwerker van de persoonsgegevens in de zin van de AVG.  Dat betekent dat InterMedia in opdracht en op instructie van zijn klant (= verwerkingsverantwoordelijke). Onze klanten hanteren een eigen privacy-beleid waar InterMedia niet verantwoordelijk voor is.

Beveiliging
InterMedia neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons data security policy.

Recht op inzage, verbetering of verwijdering
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met Flashmagazine via info@intermedia.be. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voor de persoonsgegevens waarbij InterMedia niet optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, dien je contact op te nemen met de klant van InterMedia.

Cookies
Flashmagazine.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen er uitsluitend voor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren voor jouw volgend bezoek. Flashmagazine.be vraagt je hiervoor om toestemming op het moment dat je de website Flashmagazine.be bezoekt. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics
Op de website van Flashmagazine.be wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals jouw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google kan hier worden geraadpleegd. Flashmagazine.be heeft Google in dit kader niet toegestaan om de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening aan Flashmagazine.be.

Facebook
De inhoud van sommige pagina’s binnen de website van Flashmagazine.be kan worden gedeeld via Facebook. Bij het delen slaat Facebook cookies op op je computer. Facebook kan in dit geval tevens persoonsgegevens van je verwerken. Om na te gaan wat Facebook met deze gegevens kan doen, kan de privacyverklaring van Facebook worden geraadpleegd. Flashmagazine.be heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Nieuwsbrief
InterMedia stuurt op regelmatige basis een nieuwsbrief (e-mail) naar klanten, prospects en lezers van de verschillende magazines over nieuws over InterMedia, acties, de laatste trends en andere aanverwante zaken. InterMedia voegt je slechts toe aan het contactbestand als je daar expliciet toestemming voor gegeven hebt of wanneer je klant wordt van InterMedia. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De database die hiervoor wordt gebruikt, wordt in geen enkel geval aan derden verstrekt.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact op via info@intermedia.be. Aanvullende informatie over hoe we met persoonsgegevens omgaan kunt vinden in ons privacybeleid. Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in de te dienen bij de Privacy Commissie.